Το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο-Gunet αποτελεί το φορέα οριζόντιας υποατήριξης όλων των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Έργο.

Εϊναι υπεύθυνο για:

  • την ανάπτυξη της πλατφόρμας και του κεντρικού μητρώου ανοιχτών μαθημάτων

  • την οριζόντια υποστήριξη των Ιδρυμάτων

  • την ανάπτυξη και την φιλοξενία ανοικτών μαθημάτων

  • τη χάραξη οριζόντιας πολιτικής για ανάπτυξη ΑΑΜ

 

 

Go to top