Με βάσει τη μέχρι τώρα επαφή με τα μέλη Ε.Π. αλλά και τους Εκπροσώπους των Τμημάτων συγκεντρώσαμε βασικά ερωτήματα των οποίων οι απαντήσεις παρουσιάζονται παρακάτω. 

Τι είναι το ανοικτό ακαδημαϊκό μάθημα;

Με τον όρο ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα εννοείται η χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (όπου δεν εγείρονται ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων), τόσο από τους φοιτητές, σπουδαστές όσο και από το ευρύ κοινό.

Ποιοι τύποι μαθημάτων μπορούν να αποτελέσουν ένα Ανοικτό Ακαδημαϊκό Μάθημα;

Κάθε μάθημα που ανήκει σε Πρόγραμμα Σπουδών, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού κύκλου, μπορεί να αποτελέσει ένα Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα (ΑΨΜ). Το προς ψηφιοποίηση μάθημα μπορεί να είναι :

 • είτε ένα διακριτό θεωρητικό μάθημα όπως αυτό ορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών
 • είτε ένα διακριτό εργαστηριακό μάθημα όπως αυτό ορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών
 • είτε μεικτού μαθήματος (θεωρεία και εργαστήριο) όπως αυτό ορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών

Δεδομένου ότι «το περιεχόμενο κάθε ανοιχτού ακαδημαικού μαθήματος θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο για να επιτρέπει την αυτοτελή μελέτη του», απαιτείται ιδιαίτερη  προσοχή στην περίπτωση ψηφιοποίησης μέρους μεικτού μαθήματος στην κάλυψη του περιεχομένου ώστε αυτό να είναι ολοκληρωμένο με τρόπο που να επιτρέπει την αυτοτελή μελέτη του.

Ποιοι μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον για τη δημιουργία Ανοικτού Ακαδημαικού Μαθήματος ;

Ενδιαφέρον για τη δημιουργία Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος μπορούν να δηλώσουν τόσο το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και το έκτακτο. Στην περίπτωση των έκτακτων καθηγητών η ψηφιοποίηση του μαθήματος θα πρέπει να γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπει η σύμβασή τους με το ΤΕΙ Αθήνας.

Σε τι μορφή μπορεί να είναι το εκπαιδευτικό υλικό;

Αρκεί μόνο να έχετε εκπαιδευτικό υλικό είτε σε έντυπη είτε σε ψηφιακή μορφή, π.χ. σημειώσεις ή διαφάνειες που έχετε δημιουργήσει, και να έχετε τη διάθεση να τις οργανώσετε αντιστοίχως, ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις των Ανοιχτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων σε συνεργασία με την Ομάδα Υποστήριξης του Έργου.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα και να οργανώσετε την ψηφιακή δημιουργία του μαθήματος σας στέλνοντας email στο opencourses@teiath.gr

Μπορείτε να δηλώσετε τα μαθήματα σας εδώ.

Τι βοήθεια μου προσφέρεται στα πλαίσια του έργου ως προς την δημιουργία του ανοικτού ακαδημαϊκού μαθήματος;

Η Ομάδα Υποστήριξης των Ανοιχτών Ψηφιακών Μαθημάτων αναλαμβάνει υπό τις οδηγίες του καθηγητή:

 • Τη μετατροπή του εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή
 • Την επίλυση, σε συνεργασία με τον καθηγητή, ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Τη δημοσίευση των εκπαιδευτικών πόρων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον φιλοξενίας των μαθημάτων

Επίσης στην ενότητα του ιστότοπου "Εργαλειοθήκη" μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες αλλά και το υποστηρικτικό υλικό που χρειάζεται ένα μέλος Ε.Π. για να αναπτύξη το ανοικτό του ακαδημαϊκό μάθημα.

 • Τέλος υπάρχει πάντα υποστήριξη μέσω
 • Μέσω συναντήσεων στο χώρο του μέλους Ε.Π ή στο χώρο των Ανοιχτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων
 • Τηλεφωνικής επικοινωνίας και ηλεκτρονικής μέσω email

Τέλος θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια/εργαστήρια κατάρτισης στη συγγραφή εκπαιδευτικού περιεχομένου, με τη χρήση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και ακολουθόντας κανόνες ευχρηστίας και προσβασιμότητας για τους καθηγητές οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν να δημιουργούν μόνοι τους ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα.

Πέρα από τους φοιτητές ποιος άλλος ενδιαφέρεται για τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του ΤΕΙ Αθήνας?

Ειδικότερα για τα μαθήματα του ΤΕΙ Αθήνας, υπάρχει μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων με πιθανούς αποδέκτες σημαντικά τμήματα του γενικού πληθυσμού.

 • Υποψήφιοι φοιτητές που θέλουν να επιλέξουν σχολή,
 • Απόφοιτοι που θέλουν να διατηρήσουν επαφή με το αντικείμενο τους,
 • Καθηγητές δευτεροβάθμιας αλλά και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θέλουν να φτιάξουν το δικό τους μάθημα
 • Ενήλικες που λόγω των νέων συνθηκών στην αγορά εργασίας αναζητούν ευκαιρίες δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης (βλ. έρευνα public issue για ζητήματα δια βίου μάθησης).
Προβλέπεται αμοιβή για τους διδάσκοντες;

Το πρόγραμμα δεν προβλέπει αμοιβή για τους διδάσκοντες αλλά για την Ομάδα Υποστήριξης του Έργου που ασχολείται με την δημιουργία ανοικτού ακαδημαϊκού μαθήματος.

Εφόσον οι διδάσκοντες έχουν ήδη οργανωμένο υλικό (διαλέξεις, σημειώσεις για όλες τις διδακτέες ενότητες) σε οποιαδήποτε μορφή, όλη η υπόλοιπη δουλειά που απαιτείται υλοποιείται από την Ομάδα Υποστήριξης του Έργου.

Μόνο στις περιπτώσεις που θα γίνει βιντεοσκόπηση των διαλέξεων του μαθήματος (β’ φάση προγράμματος, ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) προβλέπεται ένα συμβολικό επιμίσθιο για τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που θα εμπλακούν στην επεξεργασία του βιντεοσκοπημένου υλικού.

Go to top