Αφού ολοκληρωθεί η δημιουργία μαθήματος Α- ένα μέλος Ε.Π. μπορεί να προχωρήσει στη δημιουργία μαθήματος Α+

Για τη δημιουργία μαθήματος κατηγορίας Α+ (βιντεοσκοπημένων διαλέξεων) παρέχεται η εξής υποστήριξη:

  • Βιντεοσκόπηση από Τεχνικούς του Έργου

  • Αίθουσες με σταθερό εγκατεστημένο εξοπλισμό για την καταγραφή εικόνας και ήχου

  • Επεξεργασία της βιντεοδιάλεξης από την Ομάδα Υποστήριξης του Έργου σε συνεργασία με τον καθηγητή

  • Υποστήριξη στη δημιουργία ασκήσεων

  • Αμοιβή για τον καθηγητή

Αν το μέλος Ε.Π. επιθυμεί να δημιουργήσει και ασκήσεις για το μάθημα του η Ομάδα Υποστήριξης παρέχει εργαλεία και τεκμηρίωση αυτών ή αναλαμβάνει τη δημιουργία των ασκήσεων σε συνεργασία με το μέλος Ε.Π.

 Καλές πρακτικές για τη βιντεσκόπηση Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων 

 

Go to top